آموزش

طب سنتی و طبقه بندی مزاجی افراد

  مهمترین بخش در فهم طب سنتی ایران و همچنین طب اسلامی را شاید بتوان مزاج شناسی دانست. برای اینکه به اهمیت این موضوع آشنا شوید مطالب زیر را حتما بخوانید. مکتب طب سنتی ایران، دانشی آمیخته با هنر و فراست و ذخیره‌ ای برخاسته از حکمت خسروانی اهالی سرزمین…

مفهوم و محتوای طب اسلامی و طب سنتی و نگاهی به برخی خصوصیات آنها

دکتر محمد مهدی اصفهانی رییس مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران ==================== مقدمه : اگر چه در آثار منتشره شده بخصوص آثار غربیان مفهوم طب اسلامی غالباً مترادف با طب دوران تمدن اسلامی است و حتی در میان شخصیت های پزشکی این دوران، پزشکان غیر…