بیماریها

بیماریهای سرو گردن

از امام صادق (ع)در کتاب کافی نقل شده است که بر شما باد مصرف کاهو، چرا که خون را تصفیه می‌کند و امام رضا(ع) نیز فرموده اند: بهترین سبزی‌ها کاسنی و کاهو است . مزاج کاهو سرد و تر است. رطوبت بسیار خوبی(فضلیه) دارد و رطوبت طبیعی بدن را تقویت…